1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja HAART Poland, z siedzibą w Lublinie ul. Gajowa 17.

2) Dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, w celu informowania Użytkowników o działalności Fundacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

3) W tym celu przetwarzamy następujące dane:
a) imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane adresowe Użytkownika (jeśli Użytkownik je przekazał) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
b) imię, nazwisko oraz dane adresowe Użytkownika przekazane przez Bank w związku z dokonywaniem przelewu na rachunek Usługodawcy.
c) imię, nazwisko, e-mail Użytkownika przekazane w związku z zapisaniem się na newsletter HAART Poland

4) Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

5) Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody i/lub posiadania przez administratora przesłanek legalizujących dalsze przetwarzanie danych osobowych. 

6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

7) Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

8) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@haartpoland.org

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa