Regulanin przekazywania darowizn

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.haartpoland.org

2) „Usługodawca” – FUNDACJA HAART POLAND, KRS: 0000741958 – ul. Gajowa 17, 20-827 Lublin

3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

4) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;

5) „Serwis pośrednictwa finansowego” – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN  wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

6) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

 
§2. Postanowienia ogólne

1) Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.

2) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

4) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.

5) Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.

6) Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

 
§3. Warunki korzystania z Serwisu

1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2) Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.

3) Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 
§4. Warunki zawarcia umowy

1) Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Użytkownika. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew — płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji HAART Poland,
b) strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:

– Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

– Płatności online

– Płatności mobilne BLIK

Zrzut ekranu 2021-01-8 o 08.44.00

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

2) Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

3) Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

 
§5. Usługi

1) Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.

 
§6. Opłaty

Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

 
§7. Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2) Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe.

3) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@haartpoland.org

4) Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.
W tym celu przetwarzamy następujące dane:
a) imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane adresowe Użytkownika (jeśli Użytkownik je przekazał) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
b) imię, nazwisko oraz dane adresowe Użytkownika przekazane przez Bank w związku z dokonywaniem przelewu na rachunek Usługodawcy.

4) Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

5) Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody i/lub posiadania przez administratora przesłanek legalizujących dalsze przetwarzanie danych osobowych.

6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

7) Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

8) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@haartpoland.org

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
§8. Reklamacje

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.

2) Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@haartpoland.org lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3) Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres wskazany w piśmie.

5) Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.

7) Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

 
§9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1) Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres biuro@haartpoland.org z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.

2) Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.

3) Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym mowa w ust. 1.

4) Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5) O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.

 
§10. Zmiany Regulaminu

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

 
§11. Postanowienia końcowe

1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.